Библиотека

Мониторинг на устойчивото развитие на морска туристическа дестинация

Авторски колектив на АРТК


Фотография

Фотография
Фотография

Монографията "МОНИТОРИНГ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА МОРСКА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ" представя значими теоретични и емпирични подходи, засягащи както устойчивото развитие на туризма, така и неговия мониторинг в морски туристически дестинации. Основната теза в монографичния труд е, че мониторингът е системен и перманентен процес на събиране и интерпретация на данни, интегриран в управлението на туристическите места. Реализирането на процеса е необходимо и полезно, за да се обективизира оценката за устойчивото развитие на дестинациите. Изследователската цел в разработката, е оценка на хармоничното развитие на туризма в областите Добрич, Варна и Бургас. На основата на направената оценка се определят възможности за оптимизиране на мониторинговия процес в морска дестинация, чрез изследване на неговите особености, специфичен инструментариум и информационно осигуряване. Авторите на монографичния труд представят качествено проучване, основано на научно-теоретичен подход. Изборът му е обоснован от статуса и характера на вторичните данни за състоянието на мониторинга на устойчивото развитие на морска дестинация, който е основен и пряк предмет на изследване в ограничен брой научни публикации. В разработката са приложени системен и интердисциплинарен подход за определяне на структурата и елементите на туристическата дестинация, вътрешните и външните връзки между тях, влияещи на нейното управление и устойчиво развитие. Представени са резултати от български и международни изследвания, както и добри практики в мониторинга на устойчивия туризъм на морските дестинации.

Монографията е издадена и на английски език от Cambridge Publishing 

https://www.cambridge.org/