За нас

Фотография

Асоциация за реклама и комуникации в туризма (АРКТ) е доброволно обединение на лица, развиващи дейност в науката и обществената практика в сферата на рекламата и комуникациите в туризма.

Основните цели на АРКТ са:

1. Да създава условия и предпоставки за изработване, оценяване и експертен анализ на концепции   и   разработки по реализация на рекламни и пъблик рилейшънс кампании в областта на туризма.

2. Да осъществява подготовка, организация и провеждане на промоции, презентации, семинари, workshop, специални събития и др. в туризма.

3. Да осъществява изработване и издаване на рекламно-информационни материали, каталози, брошури, дипляни, карти и други специализирани издания за туризма.

4.Да създава условия за издаване, промоциране и разпространение на книги, учебници и рекламно-информационни издания в областта на туризма, маркетинга и ИМК от български и чуждестранни автори, учени, изследователски екипи и експерти.

5.Да организира и провежда обучение за повишаване на квалификацията в областта на маркетинга, рекламата, пъблик рилейшънс, ИМК в туризма.

6.Да взима участие във формиране и реализиране на национални и регионални политики и стандарти, свързани с рекламата и комуникациите в туризма.

7.Да участва в регионални, национални и международни структури и сдружения, пряко ангажирани с рекламата и комуникациите в туризма.

8.Да оказва подкрепа на експерти и специалисти, работещи в областта на рекламата и комуникациите в туризма.

9.Да извършва и осъществява  проучвания, анализи, експертни оценки и консултации  в областта на рекламата и комуникациите в туризма.

10.Да съдейства и подпомага утвърждаването на  принципите на етиката и социалната отговорност в областта на рекламата и комуникациите в туризма;

 

Сдружението ще постига установените си цели по следния начин :

1.   Съдействие за повишаване на теоретичната подготовка на кадрите, заети в областта на рекламата и комуникациите в туризма, с оглед постигане на съответствие на квалификационното им ниво с непрекъснато повишаващите се изисквания на практиката;

2.   Съдействие за организиране на перспективна подготовка на кадри с цел формиране на кадрови контингент,   способен       да        отговори на увеличаващите се предизвикателства в глобалния свят и динамиката на промените, произтичащи от тях.

3.  Независимо изследване на обществените нагласи и утвърдените практики в сферата на рекламата и комуникациите в туризма, които да послужат за изготвяне на анализи и прогнози за тенденциите на развитие.

4.   Осъществяване   на   консултативни   функции   в   помощ   на  държавни   органи   и обществени организации относно формирането на критерии за оценка и подбор на нужните им кадри за работа по конкретни теми и проекти.

5. Поддържане на взаимоотношения на сътрудничество с държавни и общински институции, висши учебни заведения, научни и научно-приложни институти и стопански организации, в които е застъпено обучение или работят по проблемите на рекламата и комуникациите в туризма.

6.  Установяване и поддържане на международни контакти, привличане на изтъкнати чуждестранни учени, експерти и консултанти в осъществяването на проекти. Организиране на обмен на специалисти с цел повишаване на научния и административен капацитет на ангажираните в сферата на рекламата и комуникациите в туризма експерти.

7. Организиране и провеждане на научни форуми–конференции, семинари и други прояви, посветени на глобални, регионални и национални аспекти на проблемите на рекламата и комуникациите в туризма.

8. Предоставяне на информационен и консултантски продукт чрез електронния обмен по Интернет.

9. Обединяване на усилията си с тази на сродни организации в страната и чужбина

АРКТ е вписана в Националния туристически регистър на Министерство на туризма с удостоверение номер 00218/23.11.2020