Членство

Фотография

ЧЛЕНСТВО

/2/ Членството в Сдружението е доброволно.

/3/ Сдружението е открито за членство на юридически и физически лица, които имат отношение към целите и задачите на Сдружението, заявили са публично позиция по въпросите на рекламата и комуникациите в туризма и са били предложени или препоръчани от друг член на Сдружението.

/4/ Кандидатите за нови членове на Сдружението при встъпването си следва да представят репрезентативни материали за своята дейност и декларация за намеренията, в която да афишират целите на присъединяването си към Сдружението и потенциалните си възможности да допринесат за постигането на целите му.

/5/ В Сдружението могат да бъдат приемани лица, които нямат статут на български юридически лица или не са български граждани, когато кандидатите се ползват с международно признание или са водещи специалисти от области, имащи отношение към целите, които Сдружението си поставя.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН

/1/ Всеки кандидат за член представя писмено заявление и декларация, че приема Устава на Сдружението и програмата й и ще работи за постигането на нейните цели, както и индивидуализиращи го  документи  (решение за регистрация,  учредителни  документи  на кандидата-юридическо лице, решение на компетентния му орган за управление относно участието в друга организация, съответно документ за самоличност за физическо лице). За доказване  на  съпричастността  си  към  целите  на Сдружението,  кандидатът  представя и други избрани от него писмени материали, публикации, електронни носители, доказващи дейността му в областта, предмет на дейност на Сдружението. Представянето на презентационни  материали  не се налага, когато кандидатът е публична личност, чиито изяви са достояние на широката общественост в страната и чужбина.

/2/ Подадените молби за членство се разглеждат на първото редовно заседание на Управителния съвет, следващ подаването им, който ги внася за гласуване от Общото събрание с мотивирано предложение.

Молбата за членство и всички изискуемите документи да се изпращат на office@aact.eu