Библиотека

Програма за развитие на туризма в община Варна 2021-2030

Авторски колектив на АРТК


Фотография

Програмата е изготвена в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Варна да разработи програма за развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности.  (Чл. 12. т.1 във връзка с чл. 11. ал. 1 и ал. 2 от ЗТ).

Изготвянето на програмата е възложено с договор № Д20001622ВН от 01.12.2020 г. между Община Варна и  сдружение АРКТ

Разработването на Програмата за устойчиво развитие на туризма в община Варна 2021-2030 г. е осъществено от екип в състав:

Ръководител на екипа: Проф. д-р Стоян Маринов

Ключови експерти по проекта: инж. Георги Филипов, доц. д-р Соня Алексиева,  д-р Галина Илиева, гл. ас д-р Красимира Янчева и гл.ас. д-р Тодор Дянков

Работна група в състав: Соня Георгиева–Директор на дирекция „Туризъм“, Мартин Андонов–Председател на ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност“, Тихомир Патарински–Началник-отдел „Маркетинг, реклама и анализи“, дирекция „Туризъм“, Младен Стоянов–Началник-отдел „Категоризация“, дирекция „Туризъм“, Христина Неделчева–Председател на сдружение „Съюз на екскурзоводите в България“, Д-р Игор Лазаренко–Директор на Регионален исторически музей – Варна, Георги Щерев–Председател ва сдружение „Съюз на хотелиерите“, Валентина Илиева–ВАСТА, Явор Георгиев–Член на Българската асоциация на сомелиерите и виноценителите, Дотко Дотков–Директор „Туристически услуги“, „Златни пясъци“ АД , Павлин Косев–ВАРХ, Йовка Иванова–Член на УС на ВТК

Програмата е приета с Решение No 1108-9 от 08.11.2022 г.на Общински Съвет – Варна

http://aact.eu/docs/varnaprogram-2020-2030-s.pdf