Библиотека

Програма за устойчиво развитие на туризма в Община Несебър /2018 – 2023/

Авторски колектив на АРТК


Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Програмата е изготвена в изпълнение на задълженията на Кмета на обшина Несебър да разработи програма за развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности. Изготвянето на програмата е възложено с договор на сдружение АРКТ.

Разработването на Програмата за устойчиво развитие на туризма в община Несебър 2018-2023 г. е осъществено от екип в състав: 
Ръководител на екипа:  Проф. д-р Стоян Маринов 

Ключови експерти по проекта: Юлиан Бонев, Георги Филипов, доц. д-р Соня Алексиева и д-р Галина Илиева

Работна група в състав (по азбучен ред): проф. д-р Братой Копринаров,  университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас; гл.ас. д-р Веселина Атанасова, университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас; доц. д-р Минчо Полименов, университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас; гл.ас. д-р Розалин Янев, университет „Проф. д-р Асен Златаров““- Бургас.